Cha chết, mẹ phải chia tài sản như thế nào cho hợp lý?