Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

 • Luật Công nghệ cao

  Tải về

 • 02_2004_QD-BKHCN Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

  Tải về

 • 53_2004_QD-TTg về chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hà

  Tải về

 • 17_2010_TT-BKH

  Tải về

 • 10_2010_TT-BKH

  Tải về

 • 08_2010_TT-BKH

  Tải về

 • 06_2010_TT-BKH

  Tải về

 • 05_2010_TT-BKH

  Tải về

 • 02_2009_TT-BKH

  Tải về

 • 04_2010_TT-BKH

  Tải về

 • Thông tư 06/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

  Tải về

 • Nghị định 85/2009/ND-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu

  Tải về

 • Thông tư 04/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

  Tải về

 • 61_2005_QH11

  Tải về

 • Thông tư 05/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

  Tải về

 • Luật Đấu thầu năm 2005

  Tải về

 • 85_2009_ND-CP

  Tải về

 • 97_2005_LPQT

  Tải về

 • 50_2007_SL-LPQT

  Tải về