Luật Bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm y tế

 • Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
 • 19_2010_TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm

  Tải về

 • 10_2009_TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh b

  Tải về

 • 10_2008_TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo do

  Tải về

 • 09_2009_TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành

  Tải về

 • 117_2008_QD-TTg điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

  Tải về

 • 42_2008_QD-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y t

  Tải về

 • 153_2006_ND-CP về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế

  Tải về

 • Luật Bảo hiểm y tế 2008

  Tải về

Contact Me on Zalo