Luật sư Nguyễn Huy Cường – Ls thường trú tại Trà Vinh