Luật sư Lương Tống Thi – Ls thường trú tại An Giang