Bán nhà duy nhất có được miễn thuế thu nhập cá nhân?