Cán bộ thư viện có được hưởng phụ cấp thu hút và độc hại không