Danh mục ngành nghề cần có vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh