Danh mục văn bản: Luật Luật Sư

Danh mục văn bản: Luật Luật Sư

Luật Luật Sư- Tư vấn pháp luật

 • 131_2008_ND-CP

  Tải về

 • 28_2007_ND-CP

  Tải về

 • 65_2006_ Luật Luật sư

  Tải về

 • Thong tư 02/2007/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 28/2007/ND-CP

  Tải về

 • Nghi định 131/2008/ND-CP Quy định chi tiết Luật Luật sư về tổ chức xã hội nghề nghiệp

  Tải về

 • Nghị định 28/2007/ND-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật LS

  Tải về

 • Luật Luật sư năm 2006

  Tải về