Danh mục văn bản: Luật Kiểm Toán Nhà Nước

Danh mục văn bản: Luật Kiểm Toán Nhà Nước

Luật Kiểm Toán Nhà Nước- Luật sư kiểm toán

  • ND93 – 2003 – CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán

    Tải về

  • Luật Kiểm toán nhà nước 2005

     

    Tải về