Danh mục văn bản: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Danh mục văn bản: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân

  • Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015