ưu đãi thuế

ưu đãi thuế

Thuế ưu đãi cho sản xuất, kinh doanh phần mềm

16-03-2016
Mức ưu đãi đó chỉ áp dụng đối với thu nhập chịu thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất phần mềm mà không phải với tất cả các thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác mà doanh nghiệp thực hiện. Đơn vị tôi là một Viện của quân đội, có hoạt động sản […]