quyền hạng

quyền hạng

PHÂN LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

09-04-2019
Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp khá phổ biến. Trong công ty cổ phần, có thể tồn tại nhiều lại hình cổ đông khác nhau, mỗi loại cổ đông đều có quyền hạn riêng tương ứng với số cổ phần mình sở hữu. Trong phần tư vấn doanh nghiệp này, Hãng […]