luật sư bảo vệ

luật sư bảo vệ

Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

14-04-2016
Pháp luật Việt Nam đã khẳng định: “Luật sư có nhiệm vụ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cua công dân, bảo vệ pháp chế và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Trong các quy định về nghề nghiệp luật sư, luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công dân […]