luật hành chính

luật hành chính

Điểm mới của Luật Tố Tụng Hành Chính

02-03-2016
Luật Tố tụng hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2015 (Luật TTHC), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và thay thế Luật TTHC năm 2010 sửa đổi năm 2013. Trong Luật có nhiều nội dung được hoàn thiện và thay đổi quan trọng liên quan đến việc giải quyết vụ án hành […]