hợp đồng

hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

13-12-2015
Tranh chấp hợp đồng lao động là việc xảy ra những mâu thuẫn về lợi ích đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động. Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động phải căn cứ theo quy định hiện hành của Bộ […]