Chuyển nhượng thương hiệu khi chưa được cấp văn bằng bảo hộ.