hỏi về tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh