Làm giấy ủy quyền đi làm giấy chứn nhận quyền sở hữu được không?