Cá nhân nước ngoài có được hưởng tài sản thừa kế không