Sỹ quan kết hôn có phải xét lí lịch của Vợ( chồng)