Chủ hộ khẩu có quyền xoá tên người khác trong sổ hộ khẩu