Nhà gắn liền với quyền sử dụng đất có được đăng ký hộ khẩu thường trú ?