Thẩm quyền xử phạt hành chính về hóa đơn

Thẩm quyền xử phạt hành chính về hóa đơn

Hỏi:

Hỏi: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Theo quy định tại điều 37 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau: 1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được thực hiện theo quy định tại các Điều 29, 30, 36 và 38 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 2. Trường hợp vi phạm các quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 34 mà dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử phạt các hành vi đó theo quy định tại Luật Quản lý thuế. 3. Trường hợp vi phạm có liên quan đến hoạt động in hóa đơn giả đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để khởi tố theo quy định của pháp luật. 4. Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý các hành vi vi phạm về hóa đơn cho cơ quan đã đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. 5. Đối với trường hợp đã ra quyết định xử phạt, nếu sau đó phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt phải hủy quyết định đó và trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày hủy quyết định xử phạt, phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền. Như vậy: Cơ quan Công an, Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hay không?

Trả lời:

Về câu hỏi quý Ông/ bà, Chúng tôi có ý kiến trả lời như sau:
Pháp luật hiện hành quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn (Điều 20 Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 Nghị định Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn (Nghị định 89/2002)) như sau: “Cơ quan thuế, cơ quan thanh tra chuyên ngành tài chính có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thực hiện theo quy định tại Điều 36, Điều 38 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính”. Mà các Điều 36, Điều 38 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Cơ quan thuế (Điều 36) và của Thanh tra chuyên ngành (Điều 38) chứ không đề cập đến thẩm quyền này của Công an nhân dân, Quản lý thị trường. Do vậy, Công an nhân dân và Quản lý thị trường không có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn.

Kể từ ngày 01/01/2001 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 04/5/2010 (Nghị định 51/2010) sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 89/2002. Theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 51/2010 thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đã mở rộng hơn so với Nghị định 89/2002. Cụ thể, ngoài Cơ quan thuế, Thanh tra chuyên ngành thì Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng có thẩm này.

Khoản 2 Điều 37 Nghị định 51/2010 quy định: “Trường hợp vi phạm các quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 34 mà dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử phạt các hành vi đó theo quy định tại Luật Quản lý thuế”. Như vậy, quy định này là đề cập tới thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế chứ không phải về hóa đơn. Và theo đó thì thẩm quyền  xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với các hành vi này được quy định tại Luật quản lý thuế. Căn cứ vào khoản 2 Điều 109 Luật quản lý thuế thì thẩm quyền thuộc: thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan.

Tóm lại, căn cứ vào các Điều luật nêu trên thì Công an nhân dân, Quản lý thị trường không có thẩm xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn và cũng không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp có hành vi vi phạm các quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 51/2010 mà dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của VPLS Giải Phóng tới quý Ông/bà, nếu có nội dung nào chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!