Xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức trong giáo dục

Xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức trong giáo dục

Hỏi:

Tôi là một giáo viên trung học phổ thông (THPT). Tôi xin hỏi trường hợp xét nâng lương trước thời hạn của tôi như sau: Bắt đầu từ ngày 01/10/2008, tôi được hưởng lương bậc 5, hệ số 3,66. Và đến 01/10/2011, là thời hạn được nâng bậc lương thường xuyên của tôi: từ bậc 5, hệ số 3,66 lên bậc 6, hệ số 3,99. Nhưng ngày 27/10/2010, tôi được Chủ tịch UBND tỉnh tăng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Vì: “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2007 – 2008 đến 2009 – 2010”. Vậy đến thời hạn được nâng bậc lương thường xuyên của tôi sắp đến (tức là ngày 01/10/2011), tôi có được nâng lương trước thời hạn 12 tháng theo Quy định số 5487/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2010 “QUY ĐỊNH VỀ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Trả lời:

Chào bạn,

Quyết định số 5487/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2010 “Quy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong
thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ công chức viên chức  trong cơ quan Bộ Giáo Dục và Đào Tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Mục II khaorn 1 điểm b có quy định:

Cán bộ, công chức, viên chức đạt ít nhất một trong các thành tích sau được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn:

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước;

2. Huân chương các loại;

3. Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

4. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

6. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, cấp cơ sở;

7. Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

8 Các hình thức khen thưởng khác.

 

Tại điều 14 Nghị định 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng:

 Điều 14. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”

1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

b) Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.

Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương quyết định thành lập.

 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”.

Vì vậy, theo những quy định nêu trên, bạn thuộc trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn theo Quyết định số 5487/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2010

1. Đối tượng và tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn :

a) Đối tượng:

– Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.

 

Trân trọng.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!