Chấm dứt hợp đồng lao động với người thường xuyên không hoàn thành công việc.