PHÂN LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp khá phổ biến. Trong công ty cổ phần, có thể tồn tại nhiều lại hình cổ đông khác nhau, mỗi loại cổ đông đều có quyền hạn riêng tương ứng với số cổ phần mình sở hữu. Trong phần tư vấn doanh nghiệp này, Hãng luật Giải Phóng xin gửi đến các bạn bài tư vấn doanh nghiệp Phân loại và quyền hạn của từng loại cổ đông trong công ty cổ phần.

Trước khi phân loại và nói về quyền hạn của từng cổ đông trong công ty cổ phần, cần tìm hiểu về định nghĩa “Cổ đông”

CỔ ĐÔNG LÀ GÌ?

Theo khoản 2, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 giải thích “Cổ đông là các nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một phần trong công ty cổ phần”. Theo đó cổ đông là khái niệm  chỉ sử dụng cho công ty cổ phần. Cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần trong công ty cổ phần thì được gọi là cổ đông, ngoài ra trong công ty cổ phần phải có tối thiểu 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Các cổ đông có trách nhiệm hữu hạn tương ứng với số vốn đã góp vào công ty.

PH N LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PH ̀N
PHÂN LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN LOẠI CỔ ĐÔNG

Trong công ty cổ phần, có thể có nhiều loại cổ đông khác nhau. Hiện nay Luật doanh nghiệp 2014 quy định có các loại cổ đông sau: Cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi.

Cổ đông sáng lập: Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tến trong danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. Ngoài ra theo khoản 2, Điều 119, Luật Doanh nghiệp 2014, Cổ đông sáng lập phải đăng ký mua 20% tổng số cổ phần phổ thông đuộc quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Cổ đông phổ thông: Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông và cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông của công ty.

Cổ đông ưu đãi: Các cổ đông sở hữu các cổ phần ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Các cổ phầ ưu đãi bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, và cổ phần ưu đãi khác do điều lê công ty quy định. Tuy theo từng loại cổ phần ưu đãi sở hữu mà cổ đông ưu đãi sẽ có những quy chế về ưu đãi riêng tương ứng với loại cổ phần ưu đãi mà mình sở hữu.

QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông phổng thông:

Quyền của cô đông phổ thông được quy định tại Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên đặc biệt lưu ý tại khoản 2 của điều này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỉ lệ nhỏ hơn theo quy định của Điều lệ công ty có các quyền như: Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năn và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát; Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 144; Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 và các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Đây là một điều luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông thiểu số trong công ty.

PH N LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PH ̀N
PHÂN LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cổ đông sáng lập:

Cổ đông sáng lập có các quyền hạn tương đương với cổ đông phổ thông. Bên cạnh đó còn có thêm một số quyền hạn như là được ký kết để thành lập công ty cổ phần, và là đối tượng duy nhất nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Cổ đông ưu đãi:

Tùy từng loại cổ phần, mà cổ đông ưu đãi được các quyền hạn như sau:

Đối với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ đông này được tham gia biểu quyết những vấn đề thuộc về thẩm quyền của một cổ đông trong phiên họp đại hội đông cổ đông. Số phiếu biểu quyết của cổ đông đang sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có giá trị nhềi hơn sơ với số cổ đông đang ở hữu cổ phần phổ thông. Chỉ có cổ đông sáng lập mới có thể sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết này và chỉ có giá trị ưu đãi biểu quyết trong vòng 03 năm kể từ ngày Doanh nghiệp được cấo giấy chứng nhận. Sau 03 năm, số cổ phần ưu đãi này sẽ tự động chuyển thành cổ phần phổ thông.

Đối với cổ đông đang sở hữu cổ phần ưu đãu cổ tức, sẽ được nhiều ưu thế hơn trong việc chia lợi tức so với các cổ đông còn lại. Số cổ tức mà cổ đông này có quyền được hưởng bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Tuy nhiên, phần cổ tức thưởng này phải phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, đồng thời trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sở hữu ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyểt, tham dự và cổ đông sở hữu ưu đãi cổ tức không được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đối với cổ đông đang sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ được hoàn lại số vốn góp vào công ty theo nhu cầu của mình hoặc theo các điều kiện của công ty. Tuy nhiên, cũng giống như cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không được quyền tham gia biểu quyết và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bên cạnh các vấn đề trên, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp bên Hãng Luật Giải Phóng còn cung cấp cho khách hàng thêm rất nhiều các vấn đề liên quan đến pháp luật về doanh nghiệp hoặc tư vấn giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp luật về doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết về dịch vụ này, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Website: luatgiaiphong.com

Fanpage: https://www.facebook.com/HangLuatGiaiPhong

Hotline của văn phòng: 1900 6665

Hoặc gặp trực tiếp luật sư để biết thêm thông tin về dịch vụ này tại địa chỉ:

Trụ sở chính: Hãng Luật Giải Phóng, số 603B, lầu 6, Khu B, Tòa nhà Indochina Tower – Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh văn phòng Quận 2: Số 89 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

Chi nhánh Bình Dương: 439 Trần Hưng Đạo, khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Rất hân hạnh!

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!